Đối với những nhỏ nhắn lớp 3 thì bài toán cải tiến và phát triển kỹ năng nghe nói là vấn đề vô cùng đặc biệt, nhằm cải tiến và phát triển năng lực của trẻ một phương pháp tác dụng tốt nhất thì ngoài ra bài tập cơ phiên bản còn đông đảo dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 nâng cao góp bé nhỏ tập luyện cùng nâng cấp khả năng của phiên bản thân.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 nâng cao

Dưới đây nuôi bé đúng sẽ tổng phù hợp 2 bài tập tiếng Anh lớp 3 cải thiện ghxay lại thành 2 đề thi hoàn hảo với các dạng bài tập nâng cao phổ cập duy nhất mang đến ttốt, các phụ huynh có thể in ra nhằm học tập cùng trả .

Tổng hòa hợp bài bác tập tiếng Anh lớp 3 nâng cấp số 1 

I. Chọn câu vấn đáp đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. are B. is C. you D. her

2. I ….. Andy

A. are B. am C. is D. you

3. You …….. Long

A. is B. be C. are D. am

4. This ……………..a desk.

A. is B. are C. you D. he

5. She………………….Mary.

A. am B. is C. are D. he

6. This is …………….ruler.

A. a B. an C. and D. end

7. Hello, …………….Sean.

A. you B. am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. she B. he C. you D. her

9. This isn’t ………………..bag.

A. he’s B. his C. me’s D. you’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. w B. t C. r D. q

11. Loo…….. at the dog.

A. t B. k C. b C. c

12. Sing a s………ng.

A. o B. w C. u D. q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. t B. h C. w D. q.

14.This is m.. ..school.

A. e B. w C. y D.a

15. How ….re you ?

A. e B. s C. a D.o

16.Ope.. …the book, please.

A.t B. h C. n D.r

17.Hi…..name is Peter.

A. w B. S C. a D.t

18.Nice khổng lồ meet …………………..

A. I B. me C. he D. you

19. My ….. is Jenny.

A. your B. name C. game D. name’s

trăng tròn.Do you like………………?

A. look B. books C. ten D. sing

21. Stvà ……, please.

A. down B. up C. in D. on

22. Sit ……., please.

A. down B. up C. in D. on

23. Alice ……. a cát.

A. you B. he C. she D. has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: – …….., Bob.

A. Nice to lớn meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice to lớn meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

26. …… to lớn …… you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

27. ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

28. …………………are you?

A. What B. How C. How’s D. What’s

29. I’m fine, ………………you.

A. thank B. thanks C. good D. bye

30. I’m fine, thank you. ………….you ?

A. you B. And you C. And D. Bye

II. Thêm chữ cái nhằm tạo thành thành từ đúng: (34 câu)

31. St _ nd up!

32. See _ _ _ again

33. Ei _ ht

34. Tab _ e

35. School-b ­_ g

36. Th _ ee

37. T _ ank you very much

38. no_ebook

39. Hi, Alice. I _ _ Tommy

40. Teach _ r

41. Hi. How _ _ _ you?

42. Tab_ e

43. C_air

44. Wh _ t is this?

45. Lis _ en to me, please.

46. Let’s sing a s _ ng.

47. Bye. See you late _.

48. Is this a penc _ l?

49. This is _ doll.

50. _ ice lớn meet you.

51. No, it is n _ t.

52. Is this a penc_l ?

53. My name _ _ Peter.

54. My _ame is Alice.

55. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

56. Look at the boa_d

57. This is my r_ler.

58. This is a do_l.

59. I_ is a pencil.

60. Is this _ chair ?

61. Listen t_ the teacher.

62. Go_ _ morning, students.

63. L_ ok at the board!

Tổng thích hợp bài xích tập giờ Anh lớp 3 cải thiện số 2

III. Nối cặp tự tương ứng: (62 câu)

Phần 1: câu 65-74

1. Board 2. paper 3. chalk 4. butterfly 5. Good – bye

6. Nine 7. open 8. cát 9. eraser 10. hello

a. giấy b. mở c. bé mèo d. từ biệt e. bảng

f. số 9 g. cục tẩy h. xin xin chào i. bé bướm j. phấn

1……2……3………4………..5……….6………7………..8………..9……..10……….

Phần 2: 75 đến 84:

*
*
*
*
*

IV. Sắp xếp những từ nhằm chế tác thành câu đúng: ( 18 câu )

127. and Tlặng. / Jane / is / This /

———————————————————

128. is / This / doll. / a /

———————————————————

1299. are / the school gate. / at / Peter and Mary /

———————————————————

130. is / my / teddy bear. / This /

———————————————————

131. am / hungry now. / I

———————————————————

132. chair / It / is / a /

———————————————————

133. is / my / This / book./

———————————————————

134. your / name ? / What’s /

———————————————————

135. name ? / friend’s / What’s / your /

———————————————————

136.Some / Peter / wants / food. /

———————————————————

137 . My / cats. / brother / doesn’t like /

———————————————————

138 .tomorrow! / See / you /

———————————————————

139. postthẻ / a / Write / a pen friend. / lớn /

———————————————————

140. English / Let’s / learn /

———————————————————

141. crosswords puzzle. / Complete / the /

———————————————————

142. Good / , teacher. / morning /

———————————————————

143. Come / to / please. / class, /

———————————————————

144. tuy nhiên. / Sing / a /

Tổng phù hợp bài bác tập tiếng Anh lớp 3 cải thiện số 3

Phần đề bài 

Bài 1: Khoanh tròn vào tự không giống với hồ hết từ bỏ còn lại

1. A. fish B. bird C. ship D. dog

2. A. on B.up C. down D. large

3. A. they B. his C. their D. its

4. A. classroom B. ruler C.library D. school

5. A. old B. new C. stand D. small

6. A. bedroom B. bathroom C.classroom D. kitchen

7 A. is B. go C. am D. are

8. A. listen B. open C. & D. play

9. A. dad B. doctor C. mum D. grandma

10 A.many B. windy C. cloudy D. sunny

Bài 2: Chọn đáp án đúng

11. Where is your sister? She is (at/ in/ on) the kitchen .

12. What’s her name? -(She/ My name/ Her name ) is Mary.

13. There(am/ is/ are) a bed và two chairs in the room.

14. How old are you?-I’m (nice/ nine/ fine).

15. (What/ How/ How many) is the weather today?

16. How many books(is/ does/ do) she have?- She has five sầu books.

Bài 3: Tìm và sửa lại lỗi sai cho các câu sau

17. This is dad. She is Long.

18. How many brothers bởi vì Lan have?

19. There are one notebook on the table.

đôi mươi. How old is your friends, Lan & Hoa?

21. This is my boyfriover, her name is Nam.

Bài 4: Đọc hiểu đoạn vnạp năng lượng sau, rồi vấn đáp những câu hỏi tiếp sau đây.

Hello! My name is Nga. My house is in the village. It’s a small house. It has a living room, two bedrooms và a kitchen. The living room has a table, six chairs & a lamp under the ceiling. My house is small but it’s very nice.

22. Where’s her house?

…………………………….

23. How many kitchens and bedrooms does her house have? ……………………………………………………………..

24. Where is the lamp?

……………………………

25. How is her house?

……………………………………………

26. Does her house have four rooms?

………………………………………..

Bài 5: Điền thắc mắc thích hợp cho các câu trả lời sau.

27…………………………………….? 30…………………………….?

My books are in the bag. No, there are two erasers in the box.

28……………………………………? 31……………………………..?

There are two pens overthere. My house? It’s in the village.

29……………………………..? 32……………………………….?

Yes, my mother is a teacher. It’s rainy in London today.

Bài 6Sắp xếp và viết thành một câu hoàn hảo đúng ngữ pháp sao cho có nghĩa

33. There/ two/ robot/ room. 36. There/ a pen/ two books/ desk.

……………………………….. ……………………………………

34. you/ have/ toys? 37. Nam/ Tu/ eleven/ old.

…………………………………. …………………………………..

35. How/ weather/ Hue/ today? 38. She/ have/ dolls?- No/doesn’t

…………………………………… ………………………………………….

Bài 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống.

39……………….old are they?-………….are trăng tròn.

40………………students are there?

41……………….is your sister?

42……………..are the balls?- They are……….the room.

43…………is his name?- He is John.

44……………is that?- That is my dad.

Bài 8: Sắp xếp những từ bỏ sau thành câu hoàn hảo.

45. is/ that/ friend/ her/ she/ is/ Ha.

…………………………….

46. ink-pots/ are/ no/,/ in/there/ two/ the/ box/.

………………………………………….

47. small/ an/ eraser/ have/ and/ I/ a/ ruler.

…………………………….

48. have/ how/ new/ many/ they/books/ do?

……………………………………………

49. Le Loi/ school/ street/ on/ her/ is?

…………………………………..

50. my/ country/ big/ house/ is/ and/ nice/ in/ It/ is/ the/.

Xem thêm: Bổ Sung Vitamin D Cho Người Lớn, Bổ Sung Vitamin D Như Thế Nào

………………………………………………………….

Phần đáp án

Bài 1:

1/ C. ship

2/D. Large

3/ A. They

4/ B ruler

5/ C. Stand

6/ C. Classroom

7/ A. go

8/ C. and

9/ B. Docter

10/ A. Many

Bài 2:

11/ in

12/ Her name

13/are

14/nine

15/ How

16/ dose

Bài 3:

17/ This is dad, He is Long

18/ How many brothers dose Lan have?

19/ There is one notebook on the table

20/ How old are your friends?

21/ This is my boy frikết thúc, his name is Nam

Bài 4:

22/ Her house is in the village

23/Her house have one kitchen & 2 bedroom

24/ The lamp is under the ceiling

25/ Her house is small but very nice

26/ Yes, she does

Bài 5:

27/ Where is your book?

28/ How many pens overthere?

29/ Does your mother is teacher?

30/ Are there two easers in the box?

31/ where is your house?

32/ How is weather in London today?

Bài 6:

33/ There are two robots in the room

34/ Do you have sầu toys?

35/ How is the weather in Hue today?

36/ There are a pen & two books in the desk

37/ Nam và Tu are eleven years old

38/ Does she have dolls? / No, she doesn’t

Bài 7:

39/ How

40/ How many

41/ Who

42/ Where

43/ What

44/ Who

Bài 8:

45/ That is her friend, she is Ha

46/ There are two ink-pots in the box

47/ I have sầu an small easer và a ruler

48/ How many new book do they have?

49/ Her school is on the Le Loi street

50/ My house is in the country. It is big & nice

Trên đấy là những dạng phổ biến, kế bên những bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cải thiện này ra các phụ huynh cũng rất có thể tìm hiểu thêm những dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 cơ phiên bản thịnh hành trên đây bài viết Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 – 5 Dạng Bài Tập Theo Sách Mới