Bài Tập Trọng Âm Tiếng Anh Lớp 6

những bài tập phát âm giờ Anh lớp 6 có giải đáp hẳn nhiên, góp những em học viên lớp 6 ôn tập thiệt xuất sắc dạng bài xích tập phạt âm tiếng Anh, nhằm luyện nói giờ Anh hiệu quả rộng.

Với 51 câu trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh tương quan mang lại bí quyết phát âm đuôi ED, đuôi S, ES giúp những em học viên lớp 6 lập cập vận dụng luật lệ phạt âm sẽ học kết quả. Nhờ kia, đang ngày dần học tập xuất sắc môn Tiếng Anh lớp 6 hơn, để đạt kết quả cao trong các bài xích bình chọn, bài xích thi tiếp đây. Mời các em thuộc mua miễn phí:


Bạn đang xem: Bài tập trọng âm tiếng anh lớp 6

Bài tập phạt âm tiếng Anh lớp 6

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others


Xem thêm: Word 2016 Bị Khóa Không Cho Soạn Thảo, Không Đánh Được Chữ, Cách Khắc Phục Ra Sao

1. A. proofsB. booksC. pointsD. days
2. A. asksB. breathesC. breathsD. hopes
3. A. seesB. sportsC. poolsD. trains
4. A. tombsB. lampsC. brakesD. invites
5. A. booksB. floorsC. combsD. drums
6. A. catsB. tapesC. ridesD. cooks
7. A. catsB. tapesC. ridesD. cooks
8. A. walksB. beginsC. helpsD. cuts
9. A. shootsB. groundsC. concentratesD. forests
10. A. helpsB. laughsC. cooksD. finds
11. A. hoursB. fathersC. dreamsD. thinks
12. A. bedsB. doorsC. playsD. students
13. A. armsB. suitsC. chairsD. boards
14. A. boxesB. classesC. potatoesD. finishes
15. A. relievesB. inventsC. buysD. deals
16. A. dreamsB. healsC. killsD. tasks
17. A. soundsB. cleansC. preserves D. focuses
18. A. carriages B. whistlesC. assures D. costumes
19. A. offersB. mountsC. pollensD. swords
20. A. milesB. wordsC. accidentsD. names
21. A. sportsB. householdsC. mindsD. Plays

Exercise 2: Choose the word which is stressed differently from the others

1. A. workedB. stoppedC. forcedD. wanted
2. A. kissedB. helpedC. forcedD. raised
3. A. confusedB. facedC. criedD. defined
4. A. devotedB. suggestedC. providedD. wished
5. A. catchedB. crashedC. occupiedD. coughed
6. A. agreedB. missedC. likedD. watched
7. A. measuredB. pleasedC. distinguishedD. managed
8. A. woundedB. routedC. wastedD. risked
9. A. imprisonedB. pointedC. shoutedD. surrounded
10. A. failedB. reachedC. absorbed D. solved
11. A. invited B. attended C. celebratedD. displayed
12. A removed B. washedC. hopedD. missed
13. A. lookedB. laughedC. movedD. stepped
14. A. wantedB. parkedC. stoppedD. watched
15. A. laughed B. passed C. suggestedD. placed
16. A. believed B. preparedC. involvedD. liked
17. A. liftedB. lastedC. happenedD. decided
18. A. collectedB. changed C. formedD. viewed
19. A. walkedB. entertained C. reachedD. looked
đôi mươi. A. admiredB. lookedC. missedD. Hoped

Exercise 3: Khoanh tròn trường đoản cú tất cả phần gạch chân phân phát âm khác so với những trường đoản cú sót lại.

1. A. killed b. listened c. perfected d. preferred

2. A. opens b. books c. mistakes d. notes

3. A. oranges b. changes c. dances d. notes

4. A. goes b. apples c. clothes d. likes

5. A. decided b. posted c. stopped d. needed

6. a. pl ea se b. r ea d c. h ea d d. t ea cher

7. a. ear s b. eye s c. hvà s d. cheek s

8. a. f u nny b. c u rious c. ch u bby d. l u nch

9. a. conf i dent b. k i nd c. n i ce d. rel i able

10. a. sh y b. prett y c. curl y d. pon y

Đáp án bài tập phân phát âm tiếng Anh lớp 6

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1 - D; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - A;

6 - C; 7 - B; 8 - B; 9 - D; 10 - D;

11 - D; 12 - B; 13 - C; 14 - B; 15 - D;

16 - D; 17 - A; 18 - B; 19 - C; 20 - A;

Exercise 2: Choose the word which is stressed differently from the others

1 - D; 2 - D; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - C; 8 - D; 9 - A; 10 - B;

11 - D; 12 - A; 13 - C; 14 - A; 15 - C;

16 - D; 17 - C; 18 - A; 19 - B; trăng tròn - A;

Exercise 3: Khoanh tròn trường đoản cú tất cả phần gạch ốp chân phát âm khác đối với những từ bỏ còn lại.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>