Bài Tập Về Modal Verbs Có Đáp Án

Modal verb xuất xắc có cách gọi khác là rượu cồn trường đoản cú kthảng hoặc ktiết hoặc ktiết thiếu. Đây được coi là điểm ngữ pháp tương đối đặc trưng và xảy ra thông dụng ngơi nghỉ hầu như bài xích khám nghiệm, các kỳ thi…

Chính chính vì như vậy việc nắm vững những bài xích tập Modal verb là rất là quan trọng, hãy thuộc ôn lại phần đông kiến thức về điểm ngữ pháp này trong những bài bác tập tiếp sau đây nhé!


I. MỘT SỐ MODAL VERB HAY GẶP

Động từ bỏ kthảng hoặc ktiết chính là một trợ động tự, những rượu cồn trường đoản cú này bao gốm: can – could, may – might, will – would, shall – should, ought khổng lồ, have sầu got lớn, be going to, be able khổng lồ, needn’t, must…

*
*
*
*
*

II. MỘT SỐ CẤU TRÚC CỦA MODAL VERB

1. Tại thì bây chừ và tương lai

Khẳng định: S + Modal Verbs + V_infPhủ định: S + Modal Verbs + not + V_infNghi vấn: Modal Verbs + S + V_inf?

2. Tại thì vượt khứ

Khẳng định: S + Modal Verbs + have + V3/edPhủ định: S + Modal Verbs + not + have sầu + V3/edNghi vấn: Modal Verbs + S + have sầu + V3/ed?

III. CÁCH SỬ DỤNG

Modal verbÝ nghĩaVí dụ
mustNghĩa vụ yêu cầu tuân thủ

Kết quả lô ghích / vững chắc chắn

You must stop when the traffic lights turn red.

Bạn đang xem: Bài tập về modal verbs có đáp án

He must be very tired. He’s been working all day long.

must notNgăn uống cấmYou must not smoke in the hospital
canCó khả năng

Sự cho phép

Khả năng

I can swim

Can i use your phone please?

Smoking can cause cancer.

couldCó kỹ năng trong vượt khứ

Cho phép một phương pháp kế hoạch sự

Khả năng

When i was younger i could run fast.

Excuse me, could i just say something?

It could rain tomorrow !

maySự đến phép

Có năng lực xảy ra

May i use your phone please?

It may rain tomorrow

mightCho phnghiền một phương pháp kế hoạch sự

Có tài năng xảy ra

Might i suggest an idea?

I might go on holiday to nước Australia next year.

need notKhông cần thiết / Không tương quan mang đến nghĩa vụI need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.
should / ought toMột phần nghĩa vụ

Lời khuyên

Kết quả logic

I should / ought khổng lồ see a doctor. I have sầu a terrible headabịt.

You should / ought to lớn revise your lessons.

He should / ought to lớn be very tired. He’s been working all day long.

IV. BÀI TẬPhường MODAL VERB

– Bài 1: Hoàn thành số đông câu dưới đây theo các đụng từ: might, might not, must, mustn’t, can, can’t

1. Don’t stand up in the boat! You …………………. fall in the river!

2. You really …………………. start spending more time on your work.

3. That’s a really stupid idea! You …………………. be serious, surely!

4. Don’t be silly. You …………………. expect me to lớn believe sầu you!

5. I learn to lớn fly! You …………………. be joking!

6. Sue says she’s stuông xã in traffic & she …………………. be late.

7. Tell Peter he. …………………. stay the night here if he wants lớn.

8. You …………………. realize it, but this is very important khổng lồ me.

9. We’re not sure but we …………………. go to Prague for Christmas this year.

10. Bill cooked the lunch, so you …………………. expect anything special!

Đáp án:

1. might

2. must

3. can

4. can’t

5. must

6. might

7. can

8. might not

9. might

0. mustn’t

– Bài 2: Viết lại những câu sau bằng những từ bỏ đang mang đến vào ngoặc

1. I think you should give sầu up smoking immediately. (had)I think you ……………………………………………………………………………………………………..

2. I am sure you were surprised when you heard all the news (must)You ………………………………………………………………….. when you heard the news

3. It’s very inconvenient if you can’t drive sầu. (able)……………………………………………………………………………………………………..

4. Someone almost certainly broke the window on purpose. ( must)The window …………………………………………………………………………………………………….. on purpose

5. I am sure that the mèo is in the house somewhere. (must)……………………………………………………………………………………………………………..

6. It is possible that one of the men died on the mountain. (may)One of the men …………………………………………………………………………………………………….. on the mountain.

7. It’s necessary for me khổng lồ bring my passport. (have)I ……………………………………………………………………………………………………..

8. It wasn’t necessary for you to vày all this work (needn’t)You …………………………………………………………………………………………………….. all this work

9. I am sure that John is not the thief. (can’t)…………………………………………………………………………………………………………………..

10. I’m sure you are very tired after working so hard. (must)You ……………………………………………………………………………………………………. after working so hard.

Đáp án:

1. I think you had better give sầu up smoking immediately.

2. You must have been surprised when you heard the news.

3. It is very inconvenient if you aren’t able lớn drive sầu.

4. The window must have been broken on purpose.

5. I am sure that the mèo must be in the house somewhere.

6. One of the men may have sầu died on the mountain.

7. I have to bring my passport.

8. You needn’t have done all this work.

9. I am sure that John can’t be the thief.

10. You must be tired after working so hard.

Xem thêm: Cách Gõ Tắt Trong Word 2007, Soạn Thảo Văn Bản Nhanh, Cách Viết Tắt Trong Word

– Bài 3: Viết lại câu theo nghĩa giống như bằng cách sử dụng những modal verb cho sẵn trong ngoặc

1.Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ………………………………………………………………………….

2.The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report …………………………………………………………………………………….

3.It was not necessary for Nancy khổng lồ clean the flat. (didn’t)

Nancy …………………………………………………………………………………………

4.It’s possible that Joanmãng cầu didn’t receive sầu my message. (might)

Joanna ……………………………………………………………………..

5.I managed to finish all my work. (able)

I …………………………………………………………………………………..

6.The best thing for you to vày is lớn sit down sit down. (better)

You ………………………………………………………………………..

Đáp án:

1.Susan may know the address.

2.The report has to be on my desk tomorrow.

3.Nancy didn’t need khổng lồ clean the flat.

4.Joanna mightn’t have sầu received my message.

5.I was able to lớn finish all my work.

6.You had better sit down.

– Bài 4: Viết lại những câu sau bởi những tự sẽ cho

1. It was quite unnecessary for you lớn carry all those parcels trang chủ yourself.You …………………………………………………………………………………………………………

2. I’m sure it wasn’t Mrs. Mai you saw because she is in Boston.It can’t …………………………………………………………………………………………………………

3. Maybe John’s working this weekkết thúc.John …………………………………………………………………………………………………………

4. I didn’t apologize. That was wrong of me.I should …………………………………………………………………………………………………………

5. It wasn’t necessary for me lớn go out after all.I needn’t …………………………………………………………………………………………………………

6. I’m sure that you didn’t lochồng the front door. Here is the key.You can’t …………………………………………………………………………………………………………

7. It was careless of you lớn leave sầu the windows open last night.You shouldn’t …………………………………………………………………………………………………………

8. I’m sure Alison made arrangement. I recognized her voice.It must …………………………………………………………………………………………………………

9. I’m sure he didn’t know that his brother was seriously ill.He couldn’t possibly …………………………………………………………………………………………………………

10. I am sure it was Judy that I saw in town this morningIt must …………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. You needn’t have carried all those parcels trang chính yourself.

2. It can’t have been Mrs. Mai you saw because she is in Boston.

3. John may work this weekend

4. I should have sầu apologized. That was wrong of me.

5. I needn’t have sầu gone out after all.

6. You can’t have locked the front door. Here is the key.

7. You shouldn’t have sầu left the windows open last night.

8. It must have been Alison who made arrangement. I recognized her voice.

9. He couldn’t possibly have sầu known that his brother was seriously ill.

10. It must have sầu been Judy that I saw in town this morning.

– Bài 5: Điền vào nơi trống cùng với những modal verb: must have sầu been, can’t(couldn’t) have sầu been, have to/had lớn (be), didn’t have sầu to lớn (be)

1. He knows a lot about flying plane. He …………….. a pilot when he was young.

2. John …………….. at the ngân hàng until 10, so he arrived here five minutes ago.

3. We had enough foreign currency left at the end of the holiday, so I …………….. buy any more.

4. There …………….. an accident on South Street because the road is closed off.

5. You …………….. waiting long. After all, I’m only five minutes late.

6. Vera …………….. at the supermarket this morning. I didn’t see her there.

7. When she …………….. at the hospital? Early this morning.

8. Monica knew exactly what khổng lồ vì. I …………….. tell her twice.

9. I left a message on your answer phone last night. You …………….. out.

10. The fire alarm went and we …………….. out of the building in two minutes.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>