Biểu tượng wifi bị mất

Lỗi new gặp… Tình hình là sau khi mình khởi hễ máy tính lên để gia công bài toán nhỏng bao ngày thì chạm chán yêu cầu lỗi sẽ là hình tượng mạng WiFi trên Laptop bị biến mất ko một nguyên do, tuy nhiên trước đó bản thân vẫn sẽ thực hiện thông thường. Và dĩ nhiên mạng mạng internet cũng bị mất luôn luôn

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>