Các phép toán trên bit trong c

1. Toán thù tử logic

Những toán thù tử này được áp dụng mang lại kiểu dáng luận lý (bool). Kết quả của toán thù tử ngắn gọn xúc tích trả về true (1) hoặc false (0). Các toán tử súc tích là AND (&&), OR (||), NOT (!).

Bạn đang xem: Các phép toán trên bit trong c

Toán tử AND (&&)Gọi là tân oán tử “”. Nếu cả nhị toán thù hạng đều phải sở hữu cực hiếm true thì tác dụng là true. Những trường đúng theo khác tác dụng là false.
aba &và b
truetruetrue
truefalsefalse
falsetruefalse
falsefalsefalse
Toán tử OR (||)Gọi là tân oán tử “hoặc”. Chỉ cần một tân oán hạng bao gồm cực hiếm true thì kết quả là true. Nếu cả hai tân oán hạngfalse thì kết quả bắt đầu là false.
aba || b
truetruetrue
truefalsetrue
falsetruetrue
falsefalsefalse
Toán tử NOT (!)hotline là toán tử “lấp định”. Sử dụng để hòn đảo ngược trở lại tinh thần xúc tích của tân oán hạng đó. Nếu tân oán hạngtrue thì che định của nó sẽ là false. Nếu toán hạngfalse thì tủ định của nó đang là true.

Xem thêm: Cách Đổi Hình Nền Trong Gmail Trên Máy Tính Theo Ý Thích, Cách Thay Đổi Hình Nền Gmail Theo Ý Thích

Cmùi hương trình minc họa toán thù tử logic#include using namespace std; int main() {int a = 5, b = 5, c = 10, result;result = (a == b) && (c > b);cout b) is "Kết quả:(a == b) && (c > b) is 1(a == b) && (c

2. Toán thù tử trên bit

Toán thù tử trên bit ảnh hưởng tác động lên những bit của toán hạng với xử trí mang đến từng bit của tân oán hạng.Có các tân oán tử trên bit
Ký hiệuÝ nghĩaKiểu áp dụngVí dụ
&AND trên bitKiểu sốa & b
|OR trên bitKiểu sốa | b
^XOR trên bitKiểu sốa ^ b
~Phủ định trên bitKiểu số~a
>Dịch phải chuỗi bitKiểu sốa >> 2
Toán tử AND
ABA và B
000
010
100
111
Toán thù tử ANDtrả về quý hiếm 1 giả dụ cảhai toán hạng đều phải sở hữu giá trị 1. Ví dụ:A 0000 1100B 0101 0101C = A và B 0000 0100Toán thù tử OR
ABA | B
000
011
101
111
Toán thù tử OR trả về quý hiếm 0 nếucả hai toán thù hạng đều có quý hiếm 0. Ví dụ:A 0000 1100B 0101 0101C = A | B 0101 1101Tân oán tử XOR
ABA ^ B
000
011
101
110
Toán thù tử XOR trả về giá trị 0nếu cả nhị tân oán hạng tất cả thuộc giá trị, cùng quý giá 1 hoặc thuộc quý hiếm 0. Ví dụ:A 0000 1100B 0101 0101C = A ^ B 0101 1001Tân oán tử NOT
A~A
01
10
Toán tử NOT đảo bit 1 thành 0 cùng ngược chở lại. Ví dụ:A 0000 1100B = ~A 1111 0011Toán tử dịch trái và toán thù tử dịch phảiTrong dịch rời số học, những bit được dịch rời ra khỏi bit đầu hoặc bit đuôi vẫn bị loại bỏ. Trong phnghiền di chuyển số học về bên cạnh trái, các số 0 được dịch chuyển vào bên buộc phải. Trong phnghiền dịch chuyển số học tập bên đề nghị, bit bộc lộ vệt được cung cấp phía bên trái, cho nên dấu của số được giữ nguyên.
*
Tân oán tử dịch bitt phải
*
Tân oán tử dịch bit trái
Ví dụ:int a=23;a>1;/*Dịch chuyển đề xuất 10010111 (số thập phân -105)=11001011 (số thập phân -53)*/int c=23;c

3. Tân oán tử gán

Tân oán tử gán dùng để làm gán giá trị mang đến trở thành, cam kết hiệu là “=”. Câu lệnh gán đang đặt quý hiếm vào vùng ghi nhớ của biến đổi.Các tân oán tử gán:
Ký hiệuÝ nghĩaKiểu áp dụngVí dụTương đương
=Phnghiền gán A = BTất cả các kiểui = 5i = 5
+=Tương đương A = A+BCác hình trạng sối += 3i = i + 3
-=Tương đương A = A-BCác loại sối -= 3i = i – 3
*=Tương đương A = A*BCác loại sối *= 3i = i * 3
/=Tương đương A = A/BCác hình dạng sối /= 3i = i / 3
%=Tương đương A = A%BKiểu số nguyêni %= 3i = i % 3
Chương thơm trình C++ minc họa toán thù tử gán#include using namespace std; int main() {int a = 5, c;c = a; // c is 5coutKết quả:c = 5c = 10c = 5c = 25c = 5c = 0Lưu ý: Không được lầm lẫn toán thù tử gán “=” cùng với toán thù tử so sánh bởi “= =”.
Bài trước cùng bài xích sau trong môn học>" data-wpel-link="internal">Biểu thức với vật dụng từ bỏ ưu tiên của những toán thù tử vào biểu thức >>
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>