Điểm Chuẩn Sư Phạm Tphcm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52760101 Công tác làng hội A00; C00; D01; D78 ---
2 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D90 19.75
3 52440112 Hóa học A00; B00; D07 28
4 52440102 Vật lý học A00; A01 26
5 52310501 Địa lý học (Chương thơm trình đào tạo: Địa lý du lịch) D10; D15 ---
6 52310403 Tâm lý học giáo dục A00; C00; D01; D78 17
7 52310401 Tâm lý học B00; C00; D01; D78 21.25
8 52220330 Văn uống học C03; D78 ---
9 52220330 Văn học C00; D01 26
10 52220212 Quốc tế học D01; D14; D78 ---
11 52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc (Cmùi hương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) D78; D96 ---
12 52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) D01 25.5
13 52220209 Ngôn ngữ Nhật (Chương thơm trình đào tạo: Biên, phiên dịch) D03; D04 ---
14 52220209 Ngôn ngữ Nhật (Chương thơm trình đào tạo: Biên, phiên dịch) D01; D06 23
15 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D03; D06 ---
16 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 22
17 52220203 Ngôn ngữ Pháp (Cmùi hương trình đào tạo: Du định kỳ, Biên, phiên dịch) D01; D03 20
18 52220202 Ngôn ngữ Nga D78; D80 ---
19 52220202 Ngôn ngữ Nga D01; D02 22
20 52220201 Ngôn ngữ Anh (Cmùi hương trình đào tạo: Tiếng Anh Tmùi hương mại, Biên, phiên dịch) D01 29.5
21 52220113 toàn quốc học tập ( Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch D14; D78 ---
22 52220113 cả nước học ( Chương thơm trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch C00; D01 20
23 52140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D04; D06 ---
24 52140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01; D03 22
25 52140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01; D03 22
26 52140232 Sư phạm Tiếng Nga D78; D80 ---
27 52140232 Sư phạm Tiếng Nga D01; D02 25
28 52140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 32.25
29 52140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; D10; D15 29
30 52140218 Sư phạm Lịch sử C03; D09 ---
31 52140218 Sư phạm Lịch sử C00; D14 26
32 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C03; D01; D78 30.5
33 52140213 Sư phạm Sinh học B00; D08 28
34 52140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 31
35 52140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; C01 31.5
36 52140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D90 19
37 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01 33
38 52140208 Giáo dục Quốc chống - An ninh A00; A01; C00; D01 ---
39 52140206 giáo dục và đào tạo Thể chất T00; T01 20
40 52140205 Giáo dục Chính trị C19; D66 ---
41 52140205 Giáo dục đào tạo Chính trị C00; D01 18.5
42 52140203 Giáo dục đào tạo Đặc biệt C00; D08 ---
43 52140203 giáo dục và đào tạo Đặc biệt D01; M00 18.5
44 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; D01; D72 21.5
45 52140201 Giáo dục Mầm non M00 20
46 52140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 19.5

*

SPS Trường ĐH sư phạm TP..HCM

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>