Mẫu tờ trình xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Căn cứ biên bản họp xét …………………… ngày / /20 , Ban Thường vụ Công đoàn……………………………………..đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban quản lý “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục Việt Nam” hỗ trợ………………………(có danh sách kèm theo). Tổng số tiền đề nghị ……………… và gửi về tài khoản (tên, số tài khoản, Ngân hàng…)

Ban Thường vụ Công đoàn……………… đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Ban quản lý “Quỹ xã hội công đoàn Giáo dục Việt Nam” quyết định.

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch

Ký và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

1. Thành phần, thời gian:

- Thành phần: Ban Thường vụ .................. gồm ........đồng chí.

- Có mặt ............ đ/c; Vắng mặt: ..............

- Chủ trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Thư ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Địa điểm: Phòng họp ...................

Xem thêm: Cách Đăng Ký Netflix Không Cần Visa, Thẻ Tín Dụng ❤️ Free, Netflix Là Gì

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau khi xem xét đề nghị ..............., cuộc họp nhất trí đề nghị Thường trực Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ban quản lý “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” .......................................................................hỗ trợ .......................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 20 ./.

THƯ KÝ

..............................

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

.....................................

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….


*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phuc


*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /20 của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Lý do đề nghị

Mức đề nghị hỗ trợ

Cộng

Người lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

- Hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu cho CBNGNLĐ ở nhà công vụ giáo viên nhân dịp khánh thành có 3 báo giá của 03 nơi bán hàng; giấy xác nhận của đơn vị được hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu khi trao tặng

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>