TÀI KHOẢN BỊ KHÓA

Tại sao tôi phải thực hiện hình thức dịch vụ Garemãng cầu ?

Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ dựa vào yêu cầu của người tiêu dùng và lực lượng nhân viên cấp dưới liên kết cùng với công ty xuất bản trải qua kênh cung ứng cùng trợ giúp, hình thức khẳng định hỗ trợ quý khách uy tín và chỉ độc nhất dịch vụ của Shop chúng tôi mới hoàn toàn có thể hỗ trợ khách hàng.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>