1. NGUYỆN HƯƠNGNam–mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. OĐốt nét chổ chính giữa hương thơm trước Phật đài,Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai,Cầu xin thế giới lên bờ giác,Hạnh phúc bình yên khắp muôn loài. O

Đệ tử bọn chúng bé, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì chú Đại Bi, nguyện tiêu tai cphía, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, fan buồn bã được an vui. O

Lại nguyện bọn chúng sanh: óc pthánh thiện ngừng sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, tư mùa khỏe khoắn, thân trung tâm an lạc, lòng tin vững chắc và kiên cố, phước tbọn họ tăng long, đều câu hỏi hanh hao thông, mái ấm gia đình thịnh trị, quyến thuộc khương ninc, pháp giới bọn chúng sinch, cùng lên bờ giác. O

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát ( 3 lần ) O

2. ĐẢNH LỄ TAM BẢOPhật là đấng giác ngộ bản thân,Độ người thoát khỏi tử sinch bao đời,Từ bi, trí tuệ rạng ngời,Là thầy bố cõi ttránh người xưa nay. OChí trung ương đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường xuyên trú trong mười phương. (1 lạy) O

Pháp là phương pháp diệu cố,Chữa lành bệnh khổ bao loại bọn chúng sinh,Nhỏng vầng trăng sáng sủa lung linh,Soi mặt đường ra khỏi u minh mê mờ.Chí trung tâm đhình ảnh lễ tất cả Tôn Pháp tía đời thường trú vào mười phương thơm. ( 1 lạy) O

Tăng là phần đa bậc chân tu,Biết đời huyễn mộng, từ biệt ra đi,Thnóng nhuần trí tuệ, tự bi,Độ đời thoát ra khỏi tham… đê mê khổ sầu.Chí tâm đhình họa lễ toàn bộ Hiền Thánh Tăng ba đời hay trú trong mười phương thơm. ( 1 lạy) O

3. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁPPháp Phật cừ khôi, lý rộng lớn sâu,Trăm nđần muôn kiếp khó khăn search cầu,Nay nhỏ gặp gỡ được xin trì tụng,Nguyện đọc crộng tởm nghĩa nhiệm mầu.Nam-mô Knhì Pháp Tạng Bồ-tát (3 lần) O

Nam-tế bào Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) OOO

4. TỊNH KHẨU NGHIỆPhường CHÂN NGÔNTu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (3 lần) O

5. TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔNTu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần) O

6. CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại ngùng đại bi tâm đà-la-ni. O

Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.Bạn đang xem: Nghi thức đại bi thập chú

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén ra domain authority, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra pphân tử duệ số đát na đát tỏa.

Nam-tế bào hắc ra đát mãng cầu, nhiều ra dạ da.Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án tất năng lượng điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) OOO

7. THẬP CHÚ7.1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ-LA-NI

Nam-tế bào Phật-đà-da.ONam-tế bào Đạt-ma-da. ONam-tế bào Tăng-dà-domain authority. O

Nam-mô Quán Tự Tại Bồ-tát ma-ha-tát, vắt đại bi trung tâm mang. Đát điệt tha.Án chước yết ra phạt nhằm chấn nhiều mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, nhằm sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha.Án, bát giẫm ma chấn nhiều mạt ni, thước ra hồng.Án bát lặc đà, chén bát đẳng mế hồng. O

7.2. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẳng mồ tam mãn đa, chủng loại đà nđộ ẩm. Á bát ra nhằm, hạ nhiều xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, để dung nhan sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc đẹp trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến nhằm ca thất rị duệ, ta phạ ha. O

7.3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚNam-mô Phật-đà-domain authority. ONam-tế bào Đạt-ma-da. ONam-mô Tăng-dà-da. OÁn, vớ đế hộ rô rô, vớ đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha. O

7.4. PHẬT MẪU CHUẨN-ĐỀ THẦN CHÚKhế thủ quy y Tô-tất-đế,Đầu diện đảnh lễ thất cu đưa ra.Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề,Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.Nam-tế bào tát nhiều nđộ ẩm tam-miệu tam-bồ-đề, cu bỏ ra nẩm, đát điệt tha.Án, phân tách lệ công ty lệ Chuẩn đề, ta bà ha. O

7.5. THÁNH VÔ LƯỢNG QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ-LA-NI

Án, nài nỉ ma ba mèo ngỏa đế, a cha ra mật đạp, a ưu rị a hấp thụ, sơn tất nể, thiệt chấp giẫm, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.

Án, tát rị tía, tang tứ mèo rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, tất cả nài nỉ, tang mã ngột cả đế, ta bố ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nề hà dã, chén bát rị ngỏa rị tá hắt. O

7.6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔNNam-tế bào bạt dà phạ đế, bệ sát xả, lụ rô ham mê lưu lại ly, chén bát lượm bà, hắt ra xà dã, đát tha yết nhiều da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ cạnh bên thệ, bệ cạnh bên thệ, bệ giáp làng, tam một yết đế tá ha. O

7.7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔNÁn, ma ni chưng di hồng, ma hắt ntởm nha nạp, tích đô đặt bố đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tất nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cat nạp, xẻ ra nạp, hấp thụ bốc rị, thưu thất ban nạp, vật nài ma lô kiết, tngày tiết ra da, tá ha. O

7.8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔNLy bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. O

7.9. VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚNam-tế bào a di đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị nhiều tất đam bà tỳ,A di rị đa tì ca lan đế,A di rị nhiều, tì ca lan nhiều,Dà di nị dà dà na,Chỉ nhiều ca lệ ta bà ha. O

7.10. THIÊN THIÊN NỮ CHÚ

Nam-tế bào Phật-đà. ONam-tế bào Đạt-mạ. ONam-mô Tăng-dà.


Bạn đang xem: Đại bi thập chú


Xem thêm: 3 Cách Cài Đặt Video Làm Hình Nền Desktop Trong Windows 8, Cách Cài Đặt Video Làm Hình Nền Máy Tính

O

Nam-mô thất lỵ, ma ha nhằm tỷ domain authority, đát nể dã tha, bố lỵ phụ lầu mãng cầu giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, bố nể cha a, ba nể tát rị phạ nhặt tha, tam mạn đà, tu bác bỏ lê đế, phú lệ mãng cầu, a rị mãng cầu, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ vớ đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni. O