Tên con vật bằng tiếng anh

Chủ đề về những loại động vật hoang dã luôn luôn cuốn hút họ và mang về sự rộn ràng khi học. Vậy các bạn vẫn gắng cứng cáp tên những con vật trong tiếng Anh chưa? Cùng chúng tôi tổng hợp tên gọi của các loài vật vào nội dung bài viết này nhé!


Con đồ dùng giờ Anh

Animal /’æniməl/: động vật, con vật, thú vật

Animal là danh từ bỏ để chỉ về các loài vật bằng tiếng Anh phổ biến bình thường.

Bạn đang xem: Tên con vật bằng tiếng anh

Ex: We are real animal lovers.

Xem thêm: Các Trang Thương Mại Điện Tử Nổi Tiếng Thế Giới 2019, Website Thương Mại Điện Tử Là Gì

(Chúng tôi thực sự là đều tình nhân hễ vật)

The panda is becoming an increasingly rare animal.

(Gấu trúc sắp trlàm việc thành vi thứ quý hiếm)

Tên các loài vật bởi giờ đồng hồ Anh

1. Từ vựng về những loại động vật nuôi

Tên tiếng AnhPhiên âmÝ nghĩa
Chicken/ˈtʃɪk.ɪn/con gà
Piglet/ˈpɪg.lət/lợn con
Pig/ˈpɪg/con lợn
Horse/hɔːs/bé ngựa
Donkey/ˈdɒŋ.ki/nhỏ lừa
Lamb/læm/cừu non
Cow/kaʊ/con bò
Sheep/ʃiːp/bé cừu
Cock/kɔk/gà trống
Hen/hen/kê mái
Dog/dɔːɡ/nhỏ chó
Hound/haund/chó săn
Buffalo/ˈbʌfəloʊ/con trâu
Bull/bʊl/bò đực
Calf/kæf/bé bê
Chick/tʃɪk/bé con gà con
Cat/kæt/bé mèo
Duck/dʌk/con vịt

*


2. Từng vựng về các loại động vật hoang dã

Tên giờ AnhPhiên âmÝ nghĩa
Lion/ˈlaɪ.ən/nhỏ sư tử (đực)
Lioness/ˈlaɪ.ənis/bé sư tử (cái)
Zebra/ˈziː.brə/bé ngựa vằn
Hyena/haɪˈiː.nə/bé linh cẩu
Gnu/nuː/linch dương đầu bò
Rhinoceros/raɪˈnɒs.ər.əs/con cơ giác
Gazelle/gəˈzel/Linh dương Gazen
Elephant/ˈel.ɪ.fənt/con voi
Baboon/bəˈbuːn/khỉ đầu chó
Chimpanzee/,ʧɪmpæn’zi/con tinch tinh
Hare/hɜr/Thỏ rừng
Lynx/lɪŋks/con linc miêu
Mammoth/mæməθ/con voi ma mút
Mink/mɪŋk/bé chồn
Mule/mjul/nhỏ la
Panda/’pændə/bé gấu trúc
Puma/pjumə/bé báo
Reindeer/’reɪn,dir/con tuần lộc
Kangaroo/,kæɳgə’ru:/Chuột túi
Coyote/’kɔiout/Chó sói
Koala/kou’a:lə/Gấu túi
Cheetah/’tʃi:tə/Báo gêpa
Yak/jæk/Bò Tây Tạng
Walrus/’wɔ:lrəs/Con moóc

3. Từ vựng về những loài động vật hoang dã bên dưới biển

Shellfish– /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc

Jellyfish– /ˈdʒel.i.fɪʃ/: Con sứa

Killer whale– /ˈkɪl.əʳ weɪl/: Loại cá voi nhỏ dại mầu Đen trắng

Squid– /skwɪd/: Mực ống

Fish – fin– /fɪʃ. fɪn/ – Vảy cá

Seal– /siːl/: Chó biển

Coral– /ˈkɒr.əl/: San hô

Shark – /ʃɑrk/: Cá mập

Shrimp – /ʃrɪmp/: Tôm

Trout – /traʊt/: Cá hương

Octopus –/’ɔktəpəs/: Bạch tuộc

Coral – /’kɔrəl/: San hô

Herring – /’heriɳ/: Cá trích

Minnow – /’minou/: Cá tuế

Sardine – /sɑ:’din/: Cá mòi

Whale – /hweɪl/: Cá voi

Clam – /klæm/: Con trai

Seahorse: Cá ngựa

Squid – /skwid/: Mực ốngSlug – /slʌg/: Sên

Orca – /’ɔ:kə/: Cá kình

4. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các loài chim

Albatross – /ˈælbəˌtros/: Hải âu

Canary – /kəˈneə.ri/: Chyên ổn hoàng yến

Crow – /kroʊ/: Con quạ

Raven – /reɪvən/: Con quạ

Cuckoo – /’kuku/: Chlặng cu

Dove sầu – /dəv/: Bồ câu

Pigeon – /’pɪdʒən/: Bồ câu

Duck – /dək/: Vịt

Eagle – /iɡəl/: Đại bàng

Falnhỏ – /’fɔlkən/: Chlặng cắt

Finch – /fɪnʧ /: Chyên sẻ

Sparrow -/spæroʊ/: Chim sẻ

Flamingo – /flə’mɪŋɡoʊ/: Hồng hạc

Goose – /ɡus/: Ngỗng

Gull – /ɡəl/: Chyên ổn mòng biển

Hawk – /hɔk/: Diều hâu

Owl – /aʊl/: Con cú
Parrot – /pærət/: Con vẹt

Peacock – /pi,kɑk/: Con công

Penguin – /pɛŋwɪn/: Chim cánh cụt

Robin -/rɑbɪn/: Chyên ổn cổ đỏ

Turkey – /tɜrki/: Gà tây

Ostrich –/’ɔstritʃ/: Đà điểu

Swan – /swɔn/: Thiên nga

Woodpecker – /’wud,peipə/: Chlặng gõ kiến

Cockatoo – /,kɔkə’tu:/: Vẹt mào

Falcon– /ˈfɒl.kən/: Chyên ưng

Heron– /ˈher.ən/: Diệc

*

5. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loài côn trùng

Ant – /ænt/: Kiến

Aphid – /eɪfɪd/: Con rệp

Bee – /bi/: Con ong

Caterpillar – /kætə,pɪlər/: Con sâu bướm

Cockroach – /’kɑk,roʊʧ /: Con gián

Dragonfly – /’dræɡ,ənflaɪ/: Con chuồn chuồn

Flea – /fli/: Bọ chét

Fly – /flaɪ/: Con ruồi

Grasshopper – /græs,hɑpər/: Châu chấu

Ladybug – /’leɪdi,bəɡ/: Con bọ rùa

Larva – /lɑrvə/: Ấu trùng

Louse – /laʊs/: Con rận

Millipede – /’mɪlə,pid: Con rết

Moth – /mɔθ/: Bướm đêm

Nymph – /nɪmf/: Con nhộngWasp – /wɑsp/: Tò vò

Beetle –/’bi:tl/: Bọ cánh cứng

Mosquikhổng lồ –/məs’ki:tou/: Con muỗi

Ladybird – /leɪdɪ,bɜrd/: Bọ rùa

Cricket – /’krɪkɪt/: Con dế

Locust – /’loukəst/: Cào cào

Cicadomain authority – /si’kɑ:də/ : Ve sầu

6. Từ vựng về các loài động vật trườn sát

Chameleon – /kə’miliən/: Con tắc kè

Snake – /sneɪk/: Con rắn

Crocodile – /krɑkə,daɪl/: Cá sấu

Alligator – /ˈaliˌgātər/: Cá sấu

Iguamãng cầu – /ɪ’gwɑnə/: Kỳ nhông

Lizard – /lɪzərd/: Thằn lằn

Pythanh mảnh – /paɪθɑn/: Con trăn

Turtle – /’tɜrtəl/: Con rùa

Trên đấy là ngay gần 100 từ bỏ vựng giờ Anh cơ bản về con vật đã có được Cửa Hàng chúng tôi tổng phù hợp. Tất nhiên vẫn còn đấy những rất nhiều loài vật không giống chưa được kể đến dẫu vậy số lượng giới hạn bài viết đề nghị hy vọng vẫn hoàn toàn có thể có tác dụng ưa chuộng độc giả.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>