Câu 1: Tính cực hiếm của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2…………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng việt lớp 4 vòng 1 năm học 2018

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Số có 36 ngàn, 2 trăm, 6 đơn vị được viết là:………………………………………………..

Số bao gồm 6 triệu, 5 trăm cùng 4 chục được viết là

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 3: Tính giá trị của biểu thức: 68 x m + 32 x m cùng với m = 9…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 4: Tính quý giá của biểu thức: 665 x n + 3421 x 2 cùng với n = 6…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 5:Giá trị của y vào biểu thức 65 x y x 5 = 650

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 6: Chu vi hình vuông bao gồm diện tích là 16

*

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 7: khi viết số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số mới hơn số cũ từng nào 1-1 vị?…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 8: Tính diện tích S của hình chữ nhật biết lúc tăng chiều rộng lớn 14cm và bớt chiều nhiều năm 10cm thì hình chữ nhật vươn lên là hình vuông vắn bao gồm chu vi 92cm.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 9: Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bởi 76centimet cùng chiều lâu năm hình chữ nhật bởi 30cm.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 10:Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 24centimet, chu vi hình chữ nhật bởi 64cm. Tính diện tích hình vuông bao gồm cạnh bởi chiều rộng hình chữ nhật.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Câu 11:Tính quý giá biểu thức 65 x n + 34 x n + n biết n = 8.

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Tải Turbo Pascal Cho Win 7 /8/10, Tải Phần Mềm Turbo Pascal Cho Windows 7/8/10

…………………………………………………………………………………………………….