Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng

Bạn đã coi bạn dạng rút gọn gàng của tư liệu. Xem và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (86.85 KB, 5 trang )


Bạn đang xem: Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng

Bài 237 + 238(*): Hãy liệt kê những giá trị có số lần xuất hiện các duy nhất vào mảng#include#include#define MAX 100void NhapMang(int a<>, int n)for (int i = 0; i printf(" Nhap vao phan tu a<%d> = ", i);scanf_s("%d", &a);void XuatMang(int a<>, int n)for (int i = 0; i printf("%4d", a);int TimTanSuatXuatHienMax(int a<>, int n)int Max = 1;// một trong những phần tử về tối thiêu xuất hiệnfor (int i = 0; i int dem = 1; // Tính thiết yếu nó
for (int j = i + 1; j if (a == a)dem++;if (dem > Max)Max = dem;return Max;int KiemTraBiTrung(int a<>, int n, int index)for (int i = index - 1; i >= 0; i--)if (a == a)return 0; // Bị trùngreturn 1; // Không bị trùngint DemTanSuatXuatHien(int a<>, int n, int index)
int dem = 1; // Tính luôn luôn thiết yếu nófor (int i = index + 1; i if (a == a)dem++;return dem;void LietKeCacSoXuatHienNhieuNhat(int a<>, int n)int TanSuatMax = TimTanSuatXuatHienMax(a, n);for (int i = 0; i int CheckTrung = KiemTraBiTrung(a, n, i);if (CheckTrung == 1)// chỉ xử lý lúc không trùngint TanSuat = DemTanSuatXuatHien(a, n, i);//printf(" Phan tu %d xuat hien %d lan", a, TanSuat);if (TanSuat == TanSuatMax)
printf(" Phan tu xuat hien nhieu nhat la %d", a);printf(" => So lan xuat hien la: %d", TanSuatMax);int main(){int n;doprintf(" Nhap vao so luong phan tu cua mang: ");scanf_s("%d", &n);if (n MAX)printf(" So luong phan tu khong hop le. Xin kiem tra lai !"); while (n MAX);int a;NhapMang(a, n);XuatMang(a, n);/*int TanSuatMax = TimTanSuatXuatHienMax(a, n);printf(" Tan suat xuat hien lon nhat la: %d", TanSuatMax);*/LietKeCacSoXuatHienNhieuNhat(a, n);getch();

*
*
49 Kế toán thù quản ngại trị – các đại lý cho các ra quyết định kinh doanh ngắn hạn 68 1 4

Xem thêm: Top 15 Bộ Phim Thái Lan Hay Nhất Năm 2016 Không Nên Bỏ Lỡ, Top 10 Bộ Phim Thái Lan Năm 2016

*
Kế toán thù quản trị cơ sở cho các đưa ra quyết định kinh doanh ngắn hạn 68 902 0
*
Tỷ Lệ thống kê lại - những cực hiếm đặc thù của trở nên tình cờ trăng tròn 2 3
*
Triển knhì các ứng dụng liên quan tới cửa hàng lên tiếng cai quản MIB vào mạng MPLS 71 527 0
*
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM pptx 9 710 0
*
Đồ án xây cất và kiến thiết đại lý tài liệu hình họa vệ tinc trong hệ quản ngại trị đại lý tài liệu không khí PostGIS 85 2 11
*
Cận trên của số các cực hiếm riêng của tân oán tử Schrodinger trường đoản cú tính vào không gian hai phía 75 421 0
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>