Với những kế toán viên, Việc chạm mặt cần những tài liệu siêng ngành có cất những từ giờ đồng hồ anh là một việc cực kì tiếp tục. Để giúp đỡ các gọi trả trong việc đối đầu và cạnh tranh cùng với các tài liệu đó chiêu tập bí quyết tiện lợi, trong nội dung bài viết này, chúng tôi xin cung cấp cho chúng ta các từ vựng với phiên âm chuẩn giúp bài toán tra tự tiếng anh chuyên ngành kế toán thù online của các bạn được dễ dãi rộng.

*

Tra tự tiếng anh siêng ngành kế toán online với các tự vựng phổ biến nhất

– revenue <‘revənju:> : thu nhập

– interest <‘intrəst> : chi phí lãi

– withdraw : rút tiền ra

– offphối <‘ɔ:fset> : sự bù đáp thiệt hại

– treasurer <‘treʒərə> : thủ quỹ

– turnover <‘tə:n,ouvə> : doanh thu, doanh thu

– inflation : sự lân phát

– Surplus <‘sə:pləs> : thặng dư

– liability <,laiə’biliti>: khoản nợ, trách nát nhiệm

– depreciation : khấu hao

– Financial policies : chế độ tài chính

– trang chủ / Foreign maket <‘fɔrin ‘mɑ:kit> : thị trường vào nước/ kế bên nước

– Foreign currency <‘fɔrin ‘kʌrənsi> : nước ngoài tệ

– Circulation & distribution of commodity <,sə:kju’lei∫n ænd ,distri’bju:∫n əv kə’mɔditi > : lưu lại thông phân pân hận hàng hoá

– price_ boom : câu hỏi giá cả tăng vọt

– hoard / hoarder <‘hɔ:də>: tích trữ/ fan tích trữ

– moderate price <‘mɔdərit prais> : giá thành bắt buộc chăng

– monetary activities <‘mɔdərit æk’tiviti> : chuyển động chi phí tệ

– speculation <,spekju’lei∫n> / speculator <‘spekjuleitə> : đầu cơ/ người đầu cơ

– dumping <‘dʌmpiη> : phân phối phá giá

– economic blockade <,i:kə’nɔmik blɔ’keid> : vây hãm tởm tế

– guarantee <,gærən’ti:> :bảo hành

– insurance : bảo hiểm

Tra từ giờ anh chuyên ngành kế tân oán online với những từ vựng phổ biến nhất

– embargo : cnóng vận

– tài khoản holder <ə’kaunt ‘houldə> : nhà tài khoản

– conversion : đổi khác (tiền, hội chứng khoán)

– tranfer <‘trɑ:ns> : đưa khoản

– agent <‘eidʒənt> : cửa hàng đại lý, đại diện

– customs barrier <‘kʌstəms ‘bæriə >: sản phẩm rào thuế quan

– invoice <‘invɔis> : hoá đơn

– mode of payment : phuơng thức thanh khô toán

– financial year : tài khoán

– joint venture : cửa hàng liên doanh

– instalment : phần mua trả góp các lần cho tổng thể tiền

– mortage <‘mɔ:gidʒ> : cầm cố , cầm nợ

chúc các kế tân oán viên dễ dàng tra trường đoản cú điển giờ đồng hồ anh kế toán dễ ợt rộng cùng với những bài viết của chúng tôi.

Nội dung không giống liên quan: