Text of H°»›ng D«n Rebuild 1Clichồng - LK »ƒ To Menuboot Cho USB HDD


Hng dn Rebuild 1Click - LK khổng lồ Menuboot mang lại USB HDD

Cng c 1Click, Super1Cliông xã ca a Lng khch c th ni l rt ni ting thi gian gn y, 1cliông chồng c USB boot vi NortonGhost 11.5 , Hiren 10.6, Win7 PE...Cho ti hin ti l cng c c a Lng khch tng hp li vi chc nng c th khổng lồ USB Boot v to lớn Menuboot đến HDD, rt hu hiu, p mt vi gfxmenu.Nhng d sao cng l cng c ca Lng khch, n co tnh c nhn, c 1 s khng hp vi bn lm bn khng thch, n gin nh ci tn menuboot, tn USBBoot, thực đơn.lst, gfxmenu, tn cc file chng hn...Mnh s hng dn cc bn t khổng lồ cng c 1Click theo cc bn, ngun t 1Clichồng ca a LK.

Bạn đang xem: 1 click bản mới cập nhật nhẹ hơn một chút v2 1/2019

u tin bn ti cng c 1 Clichồng ca a LK v.Gii nn ra bn s c 1folderFilesv 1 fileRunme.bat.(Hin file, thư mục n mày thy nh!)

Cng vic ca bn ch lsa li code trong Runme.batvthm, bt cc file ca bn v xa 1 s tệp tin ca a LK vào thư mục Files i l ok.

y l code tệp tin Runme.bat ca a LK:Hide Spoiler
echo offcolor 1achcp 437mode con lines=40 cols=100title Tao USB/HDD da nang 1 Cliông chồng - Mr.Langkhach - Bkav Forumset tit1= Cong cu cai dat SIEU TOC 1 clichồng teo USB/HDD Boot DA NANGmix tit2= ============ Mr.Langkhach Bkav Forumhttp://diễn đàn.bkav.com.vn===============for %%x in (bootice.exe cộ grldr.mbr grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso) vày if not exist files\%%x (golớn thieufile)goto Win7Check:Win7Checkif not exist "%PUBLIC%" (golớn WinXPCheck)for /f "Tokens=*" %%a in ("net localgroup Administrators^|find /i "%username%"") vày goto lớn LKStartclseđến.emang lại %tit1%echo %tit2%eđến.emang đến.emang đến Ban dang khong ctốt voi quyen Administrator!emang lại Hay file chuot file nay va chon Run as Administrator!
pausegoto End:WinXPCheckfor /f "Tokens=*" %%a in ("net localgroup Administrators^|find /i "%username%"") vì gokhổng lồ :LKStartclsecho.echo %tit1%emang lại %tit2%emang lại.emang lại.emang lại Ban dang khong ctuyệt voi quyen Admin!echo Hay cxuất xắc lai tệp tin ni voi user thuoc nhom Admin!
pausegolớn End:LKStartclseđến.echo %tit1%emang lại %tit2%echo.echo.mix Setup=phối /P Setup= Ban nhap 1 de cai vao USB, nhap 2 de cai vao HDD:emang đến.IF %Setup%==1 gokhổng lồ USBIF %Setup%==2 gokhổng lồ HDDgolớn LKStart:thieufileclsemang đến.eđến %tit1%emang đến %tit2%emang lại.emang đến.eđến !! THONG BAO !!eđến.eđến Thieu tệp tin (bootice.exe pháo grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso)...echo Tien trinh khong the tiep tuc.emang đến.
eđến offif not exist "%PUBLIC%" (goto lớn WinXP)if not exist "%HomeDrive%BCD.LK" (golớn CaiWin7):LuachonGoboW7clsecho.eđến %tit1%echo %tit2%emang đến.eđến.set ChoiceW7=phối /P ChoiceW7= Menu boot domain authority teo san. Ban co muon go bo khong? (Y/N):eđến.IF /I NOT "%ChoiceW7%"=="Y" IF /I NOT "%ChoiceW7%"=="N" goto LuachonGoboW7IF /I "%ChoiceW7%"=="Y" (attrib -r -h -s "%HomeDrive%BCD.LK"BCDEDIT /import "%HomeDrive%BCD.LK"for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) vày echo del /a /f /q %HomeDrive%\%%x&&del /a /f /q %HomeDrive%\%%xemang lại del /a /f /q %HomeDrive%BCD.LK*&&del /a /f /q %HomeDrive%BCD.LK*echo.echo Da go bo chấm dứt.emang lại Ban "NHO RESTART may tinh" truoc lúc cai lai menu boot "DE KHONG BI LOI"...emang lại Bam phyên bat ky de tiep tuc...
echo offif not exist "%HomeDrive%oot.ini" (golớn bosung)if exist "%HomeDrive%oot.LK" (goto LuachonGoboXP)gokhổng lồ CaiXP:CaiXPclsemang đến.emang lại %tit1%eđến %tit2%eđến.echo.emang lại !! THONG BAO !!eđến.echo MENU "Start LK Grub4Dos"eđến ...SE DUOC CAI VAO PHAN VUNG HE THONG %HomeDrive%emang đến.echo NEU BAN DA CHAC CHAN, BAM PHIM BAT KY DE TIEPhường. TUC.emang lại (hoac ban "DONG CUA SO NAY" de HUY BO)
pauseemang đến.emang lại BAT DAU CAI DAT MENU...emang đến.emang lại Dang sao luu tệp tin %HomeDrive%oot.ini...attrib -R -H -S "%HomeDrive%oot.ini" >nul 2>nulattrib -R -H -S "%HomeDrive%oot.LK" >nul 2>nuleđến copy /y "%HomeDrive%oot.ini" "%HomeDrive%oot.LK"&© /y "%HomeDrive%oot.ini" "%HomeDrive%oot.LK"emang đến.emang lại Dang dieu chinch thực đơn boot...>>"%HomeDrive%oot.ini" emang đến.>>"%HomeDrive%oot.ini" emang đến %HomeDrive%grldr.mbr="Start LK Grub4Dos"eđến bootcfg /timeout 5&&bootcfg /timeout 5emang đến.emang đến Dang copy cac tệp tin can thiet...:copyfilefor %%x in (grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) vì attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nulfor %%x in (grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso) vị echo copy /y files\%%x %HomeDrive% &© /y files\%%x %HomeDrive%emang đến copy /y .7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%&© /y .7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%for %%x in (grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso boot.LK) vì if not exist %HomeDrive%\%%x golớn errcopyfor %%x in (grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso boot.LK) do attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nuleđến.echo Da copy xong xuôi cac file can thiet de hoan tkhô nóng menu boot.emang lại Ban bam phim bat ky de tiep tuc...
pausegoto lớn End:bosungclsemang lại.echo %tit1%eđến %tit2%emang đến.emang lại.emang đến !! THONG BAO !!eđến.emang lại Khong tim cụ file "%HomeDrive%oot.ini" tren may tinc cua ban.emang lại Langkhach se bo sung file nay giup ban de tao menu boot.echo Copy /y filesoot.ini "%HomeDrive%"&&Copy /y filesoot.ini "%HomeDrive%"golớn CaiXP:errcopyemang đến.emang lại.eđến Co loi vào qua trinch Copy file hoac thieu file "7pe_x86_LK.iso"...emang đến Ban tốt kiem tra can than va thuc hien lai nhe.
pausegokhổng lồ End:LuachonGoboXPclsemang đến.emang đến %tit1%eđến %tit2%emang lại.emang đến.mix ChoiceXP=mix /Phường ChoiceXP= Menu boot da teo san. Ban teo muon go bo khong? (Y/N):echo.IF /I NOT "%ChoiceXP%"=="Y" IF /I NOT "%ChoiceXP%"=="N" golớn LuachonGoboXPIF /I "%ChoiceXP%"=="Y" (emang đến del /a/f/q "%HomeDrive%oot.ini"&&del /a/f/q "%HomeDrive%oot.ini"attrib -R -H -S "%HomeDrive%oot.LK" >nul 2>nulemang đến copy /y "%HomeDrive%oot.LK" "%HomeDrive%oot.ini"&© /y "%HomeDrive%oot.LK" "%HomeDrive%oot.ini"attrib +R +H +S "%HomeDrive%oot.ini"for %%x in (grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso boot.LK) vày emang đến del /a /f /q %HomeDrive%\%%x&&del /a /f /q %HomeDrive%\%%xemang đến.emang đến Da go bo xong xuôi menu boot. Ban bam phim bat ky de tiep tuc...
eđến offclseđến.echo %tit1%echo %tit2%eđến.eđến.eđến !! THONG BAO !!echo.emang lại MENU "Start LK Grub4Dos"echo ...SE DUOC CAI VAO PHAN VUNG HE THONG %HomeDrive%eđến.eđến NEU BAN DA CHAC CHAN, BAM PHIM BAT KY DE TIEP.. TUC.emang đến (hoac ban "DONG CUA SO NAY" de HUY BO)
pauseeđến.emang đến BAT DAU CAI DAT MENU...emang đến.emang lại Dang sao luu menu boot...emang đến BCDEDIT /export %HomeDrive%BCD.LK&&BCDEDIT /export %HomeDrive%BCD.LKemang lại.emang lại Dang dieu chinch menu boot...for /f "tokens=3" %%a in ("bcdedit /create /d "Start LK Grub4Dos" /application BOOTSECTOR") vì phối guid=%%aemang lại bcdedit /set %guid% device boot&&bcdedit /phối %guid% device bootecho bcdedit /phối %guid% device partition=%HomeDrive%&&bcdedit /phối %guid% device partition=%HomeDrive%emang lại bcdedit /phối %guid% PATH grldr.mbr&&bcdedit /phối %guid% PATH grldr.mbremang lại bcdedit /displayorder %guid% /addlast&&bcdedit /displayorder %guid% /addlastemang đến bcdedit /timeout 5&&bcdedit /timeout 5emang lại.eđến Dang copy cac file can thiet...for %%x in (grldr.mbr grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso) vị attrib -r -h -s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nulfor %%x in (grldr.mbr grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso) vày eđến copy /y files\%%x %HomeDrive% &© /y files\%%x %HomeDrive%echo copy /y .7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%&© /y .7pe_x86_LK.iso %HomeDrive%for %%x in (grldr.mbr grldr menu.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso BCD.LK) vì chưng if not exist %HomeDrive%\%%x goto lớn errcopyfor %%x in (grldr.mbr grldr thực đơn.lst MENU.Langkhach LK Ghost11.5.iso 7pe_x86_LK.iso BCD.LK) vày attrib +r +h +s %HomeDrive%\%%x >nul 2>nulemang đến.echo Da copy ngừng cac tệp tin can thiet de hoan tkhô giòn menu boot.emang lại Ban bam phlặng bat ky de tiep tuc...
emang đến offfor /f "Tokens=*" %%x in ("WMIC LOGICALDISK GET DESCRIPTION^|FIND /i "Removable"") bởi vì golớn starteđến Khong tlặng cụ USB tren he thong. Ban giỏi gan USB vao may!eđến Roi bam phlặng bat ky de tiep tuc...echo.
pausegoto CheckCoUSB:startclsecho.echo %tit1%echo %tit2%echo.emang lại.emang lại Day la danh sach cac o USB dang co tren may ban:emang đến.emang đến (Dang dia luu tru) (Ten O USB) (Nhan O USB)wmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable"emang lại.emang đến Ban hay nhap "Ten O USB" can tao boot voi "01 CHU CAI"set /p drive=(Vi du: D,E,F,G,H,I,J,K,...) roi nhan Enter:del /f /q /a %tmp%Langkhachchạy thử.txt >nul 2>nulwmic logicaldisk get DESCRIPTION,DEVICEID,VOLUMENAME|FINDSTR "Removable" > %tmp%Langkhachkiểm tra.txtIF /I "%drive%"=="" golớn CheckCoUSBfind /c /i "%drive%:" "%tmp%Langkhachchạy thử.txt" > NUL 2>NULif %ERRORLEVEL% == 0 (del /f /q /a %tmp%Langkhachdemo.txt >nul 2>nulgoto lớn proceed)clsecho.eđến %tit1%echo %tit2%echo.echo.emang lại Ten USB ban nhap khong dung. BAM PHIM BAT KY DE NHAP LAI.eđến.
pausegolớn CheckCoUSBemang đến.:proceedecho Dang kiem tra kha nang ghi xoa cua USB >%drive%: hử nghiệm.Langkhachif not exist %drive%:demo.Langkhach (eđến O dia %drive%: khong the ghi du lieu, Ban tuyệt nhap lai.emang đến Nhan phyên ổn bat ki de tiep tuc...echo.

Xem thêm: Chuyển File Dwg Sang Pdf Online & Free), Chuyển Đổi Dwg Sang Pdf Miễn Phí


pausegoto CheckCoUSB)del /q /f /a %drive%:chạy thử.Langkhach>nul 2>nulif exist %drive%:kiểm tra.Langkhach (echo O dia %drive%: khong the ghi du lieu, Ban hay nhap lai.echo Nhan phim bat ki de tiep tuc...echo.
pausegokhổng lồ CheckCoUSB):FormatUSBclsemang lại.eđến %tit1%emang đến %tit2%emang đến.eđến.SET Format=SET /P.. Format=Ban teo muon Format lai o dia %drive%: khong (Y/N = Co/Khong)?:emang lại.IF /I NOT "%Format%"=="Y" IF /I NOT "%Format%"=="N" golớn FormatUSBIF /I "%Format%"=="Y" (goto yes)goto no:yesclsemang lại.emang lại %tit1%emang lại %tit2%eđến.emang lại.emang lại Dang Format USB. Ban tuyệt cliông chồng cac nut:emang đến OK 2 lanemang đến Yes 1 lanemang đến OK 1 lan (mang đến hoi lau mot chut moi xuat hien nut nay)eđến mang lại giay lat den lúc qua trinc tu hoan tkhô cứng. Chuong trinch se "TU DONG...emang lại ...TRO LAI cua so lam viec nay" voi "THONG BAO TIEP. THEO"...eđến.filesootice.exe cộ /DEVICE=%drive%: /partitions /format_usb /usb-hdd /


*

Hdd RegeneratorDocuments
*

Migrar hddDocuments

Web rebuildTechnology
*

Clutch Cylinder Rebuild Kits Clutch Cylinder Rebuild Kits ProX Clutch Cylinder Rebuild Kits features:Documents

State Legislative sầu District Reference Map Lost Lk Sutton Lk Miller Lk Millers Lk Lk Bigeux Lk BigeuxDocuments
Water Pump Rebuild Kits - Genuine Racing Products for ... Water Pump Rebuild Kits Water Pump RebuildDocuments